Euskara

Ereduak (mekanismoak) ere aukeran

 balbula 2021/05/13 - 00:00:00

Baliabide burulehenak + aditz ez-jokatuak (euskararen mekanismo propio bat, hain propioa nola erabiltzeá aditz jokatuak)

Atzo aipatzen genuen lan xume bat zeintan, textuinguru oso tekniko batean, erabili ahal izan genituen zenbait estruktura sintaktiko aurrerazale, batzutan lortuz zenbait konkateazi o interesgarri (zenbat eta baliabide gehiago, bakoitzaren potentzia kateatzailea handitzen da). Ikus hau: Esan behar da ze, lan horretan erabilitako estruktura gehien-gehienak jada erabiliak zirén noizbait euskaraz (hóri zen nire asmoa), nahiz horien gainean batzuetan erabili nituén euskararen beraren mekanismo sintaktikoak afin-eta eman aurrerapusu txiki baina ustez interesgarriak an garapen diskursiboa (an desdoblamendua) hen teknologia sintaktikoa barné euskara. Horren adibide bat dá aipuko " noiz ezberdintzen " hori, non eliditu baitá aditz laguntzailea . Beste halako erabilera bat aurkitzen dugu an egiturá " afin(-eta) + aditz ez jokatua ", non erabiltzen dén beste baliabide bat, "afin" finala, zeintaz mintzo ginen an gure "Euskararen garabideak" (2002): Bai, Tartasek hor erakusten zigún bidea . Seguruena hari esker, gaur aurkitu ahal dugu estruktura hori an Orotariko Euskal Hiztegia . Eta baita seguruena hari esker, antzeko bide batetik (eta baita erábiliz euskararen mekanismo sortzaileak), gaur derivatu ahal dugú " finéz-eta " edo " finéz " finala ere, hain propioa nola " esperantzaz-eta ", adibidez. Aukeran .  balbula 2021/05/12 - 00:00:00

..., ahal delarik, saio horiek zabaldu beharko lirake ki esparru gerota orokorragoak, zeintan, momentu bakoitzean, neurtu beharko litzake euren egokitasuna edo desegokitasuna.

 balbula 2021/05/11 - 00:00:00

Sopelako Juana Basarte (1992). "..., eta kasu da se eskondu san, ..."

 balbula 2021/05/10 - 00:00:00

Hala baliabidea nola mekanismoa dirá hain propioak nola ederrak, distiratsuak, ... harribitxiak.

 balbula 2021/05/09 - 00:00:00

Mujika (1981): "-(e)la gabeko [ezen] egituraren adibideak ugariak dira; ez behintzat bakanak."

 balbula 2021/05/08 - 00:00:00

Prest agertu da aztertzeko ...

 referentziak 2021/05/08 - 00:00:00

"ezen + -(e)la" edo "ze" soila, aukeran

 balbula 2021/05/07 - 00:00:00

Dudagabe, aurrerapausu errazak eman daitezke, gradualki, pixkanaka... eta aurrerapausu horiek metatzen doaz, eta sortzen dituzte egoera berriák ze errazten dituztén beste aurrerapausu batzuk...

 balbula 2021/05/06 - 00:00:00

Georgakopoulos et al. (2006) gain grekera: "The statistically dominant order in corpora and the prefered order in "all new" contexts is SVO."

Eskerrik asko Luis zatio bidali artikulu hori ( atzo ), non irakurtzen dugun: Según Fernández Soriano (1993: 121), SVO es el orden más normal en español, mientras que VSO y VOS constituyen «órdenes alternativos». Con respecto al griego , SVO es el orden transitivo activo más común en oraciones principales y subordinadas (Lascaratou y Georgiafentis 2004: 6), pero se ha demostrado que la secuencia básica es VSO y que SVO resulta del proceso de tematización del sujeto (Philippaki-Warburton 1985). Grekeran, irakurtzen dugunez, SVO dá ordena transitibo aktibo komunena an perpaus nagusi eta subordinatuak , nahiz, linguista generatibista batzuen ustez, oinarrizko ordena teorikoa litzaké VSO. Izan ere, gramatika generatiboan, oinarrizko ordena da hóri nondik eginen liraken geroko derivazio sintaktiko guztiak , halan-ze " se ha demostrado " hori referitzen da ki ustezko derivazio mental batzuk zein gertatuko liraken an gure burmuinak, eta zeinen arabera SVO izanen litzaké pixkat nekezagoa zein VSO (gainera, gogora daigun ze, adibidez aráuz Kayne, existituko litzaké oinarrizko ordena universal bakar bat , SVO, nondik derivatuko lirake beste ordena guztiak, zein, hortaz, izanen lirake guztiak ere nekezagoak zein SVO ). Gaztelaniaz ere proposatu da VSO oinarrizko ordena, eta euskaraz SVO, baina, diogunez, oinarrizko ordena hori dá ordena teoriko generatibista bat . Bila daigun beste iturri bat, kasu honetan enpirikoa (" Information structure in Modern Greek ", 2006): Bádirudi ze grekeran existitzen dira bi ordena neutro , SVO eta VSO , baina kin tendentzia bat aldé ordena gerota SVOagoa .  balbula 2021/05/05 - 00:00:00

Demagun sintaxiá ti "Erderismos (1929)" (ezen ez altubearra) kin sujetu postverbalak (finean, sintaxi OVS-konsistenteki buruazkena)

 balbula 2021/05/04 - 00:00:00

Verbac eta verben significantzac

 referentziak 2021/05/04 - 00:00:00

Grafikoá kin emaitzak

 balbula 2021/05/03 - 00:00:00

Hahn, Jurafsky eta Futrell (2020): "Efficiency optimization accurately predicts the Greenberg correlations."

 balbula 2021/05/02 - 00:00:00

Hahn, Jurafsky eta Futrell (2020): "... grammars that are efficient according to our metric also have low dependency length, ..."

 balbula 2021/05/01 - 00:00:00

Gaur atzocoaren antzeco seguida

 referentziak 2021/04/30 - 00:00:00

Horrela eginez, ez da aterako batere diferentziarik arten bi sintaxí ze dauzkaten justuki kontrako ordena sintaktikoa (justuki kontrako distantziak)

Atzokoan mintzo ginen gain irizpide sintaktiko bat zein den erabili (eta erabiltzen) ki karakterizatu hitz-ordena efizientea, eta non, finean , hiztunak nahiago izaten dituzte ordena sintaktikoak non dependentzi distantziak minimotzen diren. Horretaz atzo ikusten genituén adibide batzuk, nola hau: zeintaz genióen atzo: Hor, oso argi ikusten dugu arazo handi bat : berdin batzen dituztela buruetatik aurrerako distantziak eta buruetatik atzerako distantziak ; ... Horrela eginez, ez da aterako batere diferentziarik arten bi sintaxí ze dauzkaten justuki k ontrako ordena sintaktikoa (justuki kontrako distantziak).  balbula 2021/04/30 - 00:00:00

Ez da ukatu behar evidentea

 referentziak 2021/04/29 - 00:00:00

Gibson (2016): "The DLM [Dependency-Length Minimization] hypothesis is that language users prefer word orders which minimize dependency length."

Eskerrik asko Bittor zatio bidali artikuluá titulatzen "Introduction: In Search of a Basic Unit of Spoken Language: Segmenting Speech", zein jada irakurtzen nagoen . Mintzatuko gara horretaz. Eta eskerrik asko Gilen zatio bidali artikuluá titulatzen "Universals of word orders reflect optimization of grammars for efficient communication" idatzia ga Hahn, Jurafsky eta Futrell (2020), non autoreek aztertzen dituzten munduko hainbat sintaxi respektu euren efizientzia komunikatiboa . Artikulu horretan erabiltzen da aski neurri sofistikatua ki neurtú aipatutako efizientzia komunikatiboa (aztertuko dugu neurri hori), baina, autoreek aipatzen dutenez, báda neurri horren aurrekari moduko bat, eta hau aski sinplea: " Dependency-length minimization " (DLM), non jotzen baita nola efizienteagoa ordena hurá non minimotzen diren distantziák arten buruak eta euren osagarriak : Hobeki ulertzeko nóla neurtzen diren dependentzi distantzia horiek ikus ondorengo pasartea aterea ti " Information processing and cross-linguistic universals " (Gibson, 2016), non ari dén Futrell bera ere: Hor, oso argi ikusten dugu arazo handi bat : berdin batzen dituztela buruetatik aurrerako distantziak eta buruetatik atzerako distantziak ; eta orobat ikusten dirá halako elementu problematiko gehiago ere, nahiz ez hain oinarrizkoak. Aipatuko ditugu puntu horiek, baina orain soilik azpimarratu nahi dugu planteamendu orokorra: nóla autoreak konsideratzen duten ze hizkuntz erabiltzaileak nahiago dituzte ordenák non dependentzi distantzia horiek minimotzen diren : The DLM [Dependency-Length Minimization] hypothesis is that language users prefer word orders which minimize dependency length . Justuki bide horrexetatik doa gure analisia ere. Hortik doa sakoneko arazoa .  balbula 2021/04/29 - 00:00:00

Bai, sakoneko bide bakarra. Hemen eta Japonian.

 balbula 2021/04/28 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz