Matzorrianori kendute

Matzorrianoanak

Dronan kamarie

Malasiako fabrike baten juntau gintzezan, bueno, arpegidxe tapaute eukon operario batek juntau zoskuen. Pakete baten sartu ginttuzen ostien ta handik egun gitxire -pentsaten dot abioi baten sartute-edo- Txurdinagako etxe baten zabaldu eurien kartoie. Gizon batek atara ginttuzen kajatik ta hantxe hasi zan montaten, neskatoa ta mutikoa egon ziren ondoan, begire. Hurrungo egunien eguzkidxe egin zoan, ta tenperature ona, ta gizonak umeak hartu ta hareikaz joan gintzezan zelai batera. Bateridxe kargau, motorra arrankau ta hantxe ibili ginien apur baten altxau gure ta ezinien, gu bazterrak bata ta bestie joten, ta konprobau genduen dronak ta kamarak mine sentidu egiin geinkela espresau ez arren. Akabuen konsegidu eben altxatie, bai, ediifizidxo baten ganetik altxau be bai, baie gure pilotoak ondino torpetxu ta tailetuen ganien akabau genduen brinko ta brinko, hain zuzen be estratore baten tximinie jo ta dronetik soltau nintzen arte. Gedar egin nontzen, berak be bai, baie gure destinoa bestien eskuetan dago ta halantxe izan behar zan. Tailetuen ganien jausi nintzen, tripan gora, zerure fotoak egitteko moduen, ta holan egon naz hile batzuetan, abioien keien erretratuekaz proiektue preparaten. Nire drona antenan artien noz etorriko dan begire.  2015/11/03 - 04:34:13

Karritoan hirugarren erroberie

Goizeko bederatzidxetarako kanpoan egoten gintzezan, gizonak eskailerak bajateko indarra ta bistie eukin daben bitarttien. Frutie asko jan behar da, halan diñoie. Inok ez dotza inoz pregunteu hori nok esaten daben, ez zegaittik, baina frutiegaz bete behar da karroa, egunero, lehenengo orduen lehengo pisutik behera, eskaileratan behera. Frutie jan behar dala esan zonak berak esan zoan eskailerak bajateko hiru erroberako karroa dala onena, eta hiru erroberako karroa erosi gizonak, ta hiru erroberako karroagaz urteten dau goizeko 9etan frutatan. Ta goizeko bederatzidxek eta laurenetan ikusten dau fruteridxe ondinokarren zarratute dagoela, ta joaten da hiru erroberako karroagaz paseoan, ta penitentzian bat egingo baleben modure karroa daroie tatarrez fruterire joan behar dabela akordaten dan arte. Platanoak jan behar dira, fruta gorridxe jan behar da, bitaminaze jan behar da, patatie merke dagoela diñoie, azelgak ta bainak jan behar dira, meloie uden, tenporadan, tomatie, bertokoa karu dago… Hiru erroberak erreleboa egin dogu lehengo pisura bidien gora.Gizonak frutie nok erosi eukin ez daben arte hau dana. Handik aurrera hiru erroberok denborea emoten dogu gure artien zein dan lehenengoa, zein bigarren ta zein hirugarren debatien.  2015/11/03 - 04:34:13

Eskaparateko plastikoan azken orduek

Kolorie esateko moduek asko dagoz munduen. Gauza bateri batek dinotzona ta bestiek diñozona ez dire zetan ixin bardinek. Porrejenploan neuri batzuek anbar esan dostie, beste hemen hangoa ta han hamekoa, baie honezkero ez dotza ardure, ordu gitxi lotuten jakoz neure kolorieri ta neuri be bai. Espakarate baten egon naz enpadronaute betik, arrakadak, erlojuek ta halangoak kolorie galdu ez deien mila izen dekozen koloreko plastikoa iminten dabe tapateko baie dana tapau barik. Urtiek joan dira lainotik lainora, ta egidxe esanta eguzkidxe kendu baino benetan tapau egin dotez joiak ta alajok, saldu be asko ez direz saldu urteotan. Oingo hilien barriz eguzkidxe gogor etorri de, inoz ez dot hain gogorra sentidu aurpegidxen ganien, momentu baten sentidu dot nire eskinek doblaten ta urtuten hasi direzela, likiso sentidu naz. Gaur plastiko urtuen errekatxuek ikusi dotez paparrien behera. Ondino goizeko 11ak dira, txarrena dator oin, ta lagunok, ointxe akabauko direz nire kolorien ganeko kuita guztidxek. Banoa, urtuten noa erreten.  2015/11/03 - 04:34:13

Platano baltzituek

Raroa zara danan modukoa ez bazara, ta sasoi baten platanoak sorta baten batute egoten ziren betik, ta pekatue ei zan sortie soltatie. Gedar be egiten zotzun fruteroak platanoa soltaten bazenduen. Baie joan zan denborie, ta jentiek segidu zoan jan ta jan ta jan, ta frutie gero ta gehidxago, ta jentie gero ta zaharrago, ta frutie gero ta gehidxago, ta pentsinoak gero ta gitxiago, ta gorputze makalago, ta medikuek potasioa, ta frutie gero ta gehidxago. Ta gu sasoi baten Kanariasetik kuadrilen etorten gintzezan, berde ta gogor. Barkuen, ta festibal ederra ixiten zan han, itxosoan. Ta kuadrilen sartuten gintzezan kamioe baten, Mercabilbao ezetu, ta handik fruterire, kuadrilen betik. Zelango armonia egoten zan ba! Baie ainbaten zozek egin zoan fallo, edo noz edo noz katastrofen bat edo pasau zan. Kuadrilek soltaten hasi zirien, neba-arrebak apartau, negarrez, platanoak negarrez. Egunek joan egunek etorri kaja ustel baten, solte, baltzitute, “OFERTA” iminten daben kartelan azpidxen, alkarregaz usteduten. Fruteroak be saldu gure ez daben jeneroa. Porca miseria! Raroa zer dan be ez dakigu.  2015/11/03 - 04:34:13

Folletoen soziedadie

Munduen ez da inor bakarra beran klasekoa, edo bueno, iguel baten bat edo zeozer egongo da beran klaseko bakarra, baie seguro diru asko kostaten dabela, ta total, gure kasureko ez da relebantie ixingo. Hori ba, hamen danok gara ser sozialak, egidxe da batzuetan kostaten dala enteretie ta kargututie, baie ondoan igarten dozunien zure klasekoak hasten direzela batuten, ta horrek emoten dtttuzen poztasune, ta bienestarra sentiduten dozunien,.. Hori, esan dotena, munduen inor ez dala bakarra, orduen egidxe santu ta absolutue dala pensau lei trankilamentien. Ta horrek poza emoten badau, pentsixue zer dan honezkeroan bost miloe soziotik gora dekon soziedadie ixitie. Egundokoa, ezta? Ba, tontamentien egun beten suertau gintzezan hiru lagun Toyota Verso azul baten parabrisasien, gimnasio batena bata, bestie pizzeria mutlnazional batena, ta neu fontanero-pintore-desataskador batena. Han parabrisasien egunek emon genduzen ta txatxaran hasitte ideie pensaaten hasi ginien, ta gero kontenedore azulera bota ginttuzenien, han topatu genduzen guztidxeri kontau, ta buenoooooo, ha exitoa! Bost miloe, danak diferenteak baie ez dago bape munduen bakarra dana.  2015/11/03 - 04:34:13

Karritoan hirugarren erroberie

Goizeko bederatzidxetarako kanpoan egoten gintzezan, gizonak eskailerak bajateko indarra ta bistie eukin daben bitarttien. Frutie asko jan behar da, halan diñoie. Inok ez dotza inoz pregunteu hori nok esaten daben, ez zegaittik, baina frutiegaz bete behar da karroa, egunero, lehenengo orduen lehengo pisutik behera, eskaileratan behera. Frutie jan behar dala esan zonak berak esan zoan eskailerak bajateko hiru erroberako karroa dala onena, eta hiru erroberako karroa erosi gizonak, ta hiru erroberako karroagaz urteten dau goizeko 9etan frutatan. Ta goizeko bederatzidxek eta laurenetan ikusten dau fruteridxe ondinokarren zarratute dagoela, ta joaten da hiru erroberako karroagaz paseoan, ta penitentzian bat egingo baleben modure karroa daroie tatarrez fruterire joan behar dabela akordaten dan arte. Platanoak jan behar dira, fruta gorridxe jan behar da, bitaminaze jan behar da, patatie merke dagoela diñoie, azelgak ta bainak jan behar dira, meloie uden, tenporadan, tomatie, bertokoa karu dago… Hiru erroberak erreleboa egin dogu lehengo pisura bidien gora.Gizonak frutie nok erosi eukin ez daben arte hau dana. Handik aurrera hiru erroberok denborea emoten dogu gure artien zein dan lehenengoa, zein bigarren ta zein hirugarren debatien.  2015/07/03 - 13:32:07

Dronan kamarie

Malasiako fabrike baten juntau gintzezan, bueno, arpegidxe tapaute eukon operario batek juntau zoskuen. Pakete baten sartu ginttuzen ostien ta handik egun gitxire -pentsaten dot abioi baten sartute-edo- Txurdinagako etxe baten zabaldu eurien kartoie. Gizon batek atara ginttuzen kajatik ta hantxe hasi zan montaten, neskatoa ta mutikoa egon ziren ondoan, begire. Hurrungo egunien eguzkidxe egin zoan, ta tenperature ona, ta gizonak umeak hartu ta hareikaz joan gintzezan zelai batera. Bateridxe kargau, motorra arrankau ta hantxe ibili ginien apur baten altxau gure ta ezinien, gu bazterrak bata ta bestie joten, ta konprobau genduen dronak ta kamarak mine sentidu egiin geinkela espresau ez arren. Akabuen konsegidu eben altxatie, bai, ediifizidxo baten ganetik altxau be bai, baie gure pilotoak ondino torpetxu ta tailetuen ganien akabau genduen brinko ta brinko, hain zuzen be estratore baten tximinie jo ta dronetik soltau nintzen arte. Gedar egin nontzen, berak be bai, baie gure destinoa bestien eskuetan dago ta halantxe izan behar zan. Tailetuen ganien jausi nintzen, tripan gora, zerure fotoak egitteko moduen, ta holan egon naz hile batzuetan, abioien keien erretratuekaz proiektue preparaten. Nire drona antenan artien noz etorriko dan begire.  2015/06/01 - 02:01:02

Orratza

Hamar egun egin dotez banku baten azpidxen inkaute. Ordure arte bizi nintzen kortxo baten inkaute, maguridxoak jateko orratzakaz armonidxen ta tertulidxe eternoan, maguriorik ta joskilerik ez dagoen etxe baten. Baie orduen etorri ta hartu egin nenduen, ainbatera eroan gure nenduen, baie ez eurien asertaten nun eroan, orratz bat eroatea ez da fazile, e! Akabuen papel baten batute-edo patrikeran sartute trapuek ta trapuek egon ziren leku baten urten noan, ta emoten dau josi-edo egin guren ebizela. Nire eroaleak hartu ta nigez hasi zan maniobratan, baie haridxe sartuten be ez zoan asertau, ta kansau ta jezarrite egon zan bankuen azpidxen inkau nenduen, ta han itxi.Bankuen azpittik ikusi noan baten batek ekarri zoala josteko makinie, ta harek joskiliek josi zittuzen josteko egoazen trapu guztidxek. Joan ziren danak ta bankuen inkaute geratu nintzen, bankuen errematxeakaz kontaktue egiteko intentoa egin dot, baie ez daurie orratzan modure berba egitten, berbatxu batzuk ezetan dira, baie beste idioma bat da hori ta ez da enteditan, ta ganera errematxiek ta orratzok ez dekoguz tema asko interesekoak berba egitteko. Egun beten metalen detektoriegaz baten bat hamendik pasatie dekot esperantza bakarra.  2015/05/03 - 18:35:02

Kristeltxue

Egun beten tabernetan atien hasi ziren iminten halango mahai luziek, altuek, txikitoa kanpoan hartu ta zigarroa fumateko. Barruen erretie kendu zanetik halan egin eurien gehidxenak. Jentiek neguen be kanpora urten basoa mahaidxen itxi, zigarroari sue emon ta holan. Ta tabernakoa okupaute egon ezkero edo ha apur bet zanganoa bada, basoak ta kristelak mahaidxen ganien batuten dira, pilatu, ta nahikoa ixiten da baten bat zigarroari sue emoteko txiskeroa atarateko besoa apur bat altxatie ukalondoagaz mahai ganekoak jo ta boloan modure danak bota ta apurtuteko. Halantxe jaidxo nintzen ni. Bariku baten, arrastiko azken orduen. Sagardaoa botateko baso bat izan nintzen lehenago, baie sagardaoa ta sagardaoa ez da guztidxe edateko ixiten nintzen, bueno ixiten ginien neu ta basoan beste zati guztidxek. Harako egunien pensaten dot zerbezie euki gendule barruen, zurito luzie edo kaña laburre, asko ez. Ukolondoa arrimau ta bota ginduzen momentu beten, ta hantxe jaidxo ginien basoan zati guztidxok, bakotxa punta baterantza joanda. Baie ez dakitt zelango suertie euki eurien bestiek, basoa zatittu zanien handik metro batzuetara joan nintzen, behien ganien, ta ensegidan suela potolo batek zapaldu ta hantxe inkauta geratu nintzen, ta eroan nenduen txikiteoan beragaz. Ordu batzuk. Akabuen, etxera bueltan edo, alkantarila bat bat zapaldu ta hantxe soltau nintzen, atzera metro batzuk behien ganien, gaur arte bazter baten kieto. Ta gaur prozesiñoa pasau da hamendik, ortozik.  2015/04/07 - 06:01:13

Zopako barakatza

Etzien ez dakidxe pistolako ogidxe zer dan. Domekan txapatie erosi zoan baten batek. Beste batek be bai, ta hirugarren batek be bai. Hiru txapata juntau zirien, ta bi eta erdi astelehenien gogortute. Hotza sartu zen, trumoiegaz ta inetasiegaz. Lapiko handidxe ikusi genduen paseoan, aspaldikoa. Kutxiloa be bai. Hotza. Euridxek bentanan kontran zagatie egitten dau kiristalien. Haizie terrible hasi da derrepentien. Farolak jantzan dabiz, toldo bat tatarrez…. Ure irikitten dago. Ogidxe zatitutte, lapiko txikidxen oridxoa txir-txir. Hara goaz! Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh….. zelango sensazino dultzea. Oridxoan bañoa. Gero ta beroago. Badakizue barakatz zati batentzat munduen dagoen plazerrik handidxena oridxoan tenperaturie beran azalien igoten sentidutie dala? Txapatie zatidxkekaz juntatu gara hor. Txir-txor, bor-bir. Aaaaaahhhh… Ta, derrepentien… koñakan txorrostadie, gozadie! Su emon dotzie. aaaaaaaaaaaa…. sua, beroa, suaaaaaa…. erreten gaoz… ummm… Ta akabateko dutxa beroa. Ureeee! Ta orain relajau, desegin ta urtu ordubete inguru, ur epeletan, ur beroan… irikitten….Barakatz zopie probau ez dabenak ez daki beroa zer dan.  2015/03/05 - 15:53:05

Nabigatu euskaraz