balbula

Bádirudi ze, garai batean, VSO ordenak ez zirela batere salbuespenezkoak

 2021/10/28 - 00:00:00

Hala OVS nola VOS nola ere VSO (kin SVO alternatiboa) azal daitezke bidéz sujetu thematiko orohar oso eskuragarriak (askotan eliptikoak) an zirkunstantzia gehienetan ondo kontextualak

 2021/10/28 - 00:00:00

Bádirudi ze, garai batean, sintaxiak aldatzen zirén gehiago ki VSO (beti ere kin aukerako SVO topikalizatua) zein ki SVO propioki

 2021/10/27 - 00:00:00

Newmeyer (2000): "... [Jon Aske] points to discourse-based pressure for the development of a focus position after V in OV languages, leading ultimately to VO order."

 2021/10/26 - 00:00:00

Kwuakw'ala, Garrwa, Romani (Welsh), Masakin, Barambu eta ... Grekera modernoa

 2021/10/25 - 00:00:00

Tepehua (Huehuetla) mintzairak ere probableki garatu dú SVO ordena nagusi alternatiboa (kin lehenagoko VSO)

Itzul gaitezen ki zerrenda e 13 mintzaira non díren existitzen bi ordena nagusi: VSO eta SVO ( 13ko zerrenda ganik Dryer & Haspelmath an aeuren atlasa online). Zerrenda horretatik revisatu ditugu jada 6 sintaxi ( 3 austronesiko, 2 semitiko eta 1 berber ) zeinen protosintaxietan ez zen agertzen SVO, halan-ze ulertu beharko dugu ze mintzaira horiek garatu duté bigarren ordena sintaktiko bat (SVO) zein dún markatzen norabide bat, norabide asimetriko bat alde ordena diskursiboki progresiboagoa . Gaur begiratu bat bota nahiko genuke ki beste 13 hizkuntz horietako bat (zazpigarrena): Tepehua (Huehuetla) , zein, nola ikusi ahal den an "The World Atlas of Language Structures Online" (Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin 2013), dén mintzaira bat ti familia totonakoa : Ikusten dugu, bestalde, ze familia Totonako-Tepehuak dú orohar erakusten lehentasuna aldé ordena adizlehena , nahiz ordena hori izán, ohi denez, pragmatikoki flexiblea : Eta gauza da ze flexibilitate pragmatiko hori dá ate zabal-ireki bat ki garátu SVO alternatiboa (kin lehenagoko VSO, zein dén kasu honetako ordena adizlehena), hola sórtuz egungo sintaxi mixtoa non ezin den erabaki ordena nagusi bat arten VSO eta SVO. Bestalde ikusten dugu ze ordena orokorra arten S eta V ( non sartzen diren esaldi intransitiboak ere ) dú jarraitzen izáten VS (eta ez SV): Horrek areago sostengatzen du gure ideia eze mintzaira Tepehua-Huehuetla dú garatu bere SVO ordena abíatuz ti VSO ordena nagusi bakar bat , eta jarráikiz norabide orokorra aldé ordena diskursiboki burulehenagoak .  2021/10/24 - 00:00:00

Ber mekanismoa, hain komuna nola naturala azpi baldintza komunikatibo orokorrak

Genuén aipatzen atzo ondorengo pasartetxoa non Besnier (1986) dún laburbiltzen mekanismo komun eta natural bat ki pasatu ti VSO ki SVO bidéz reanalisia e topikoa ( tipikoki sujetua baita) nola sujetu sintaktikoa: Bai, justuki ber mekanismo sintaktikoa zein Aldridge-k (2010) zigun deskribatzen an sarrera hau : Ber mekanismoa, hain komuna nola naturala azpi baldintza komunikatibo orokorrak .  2021/10/23 - 00:00:00

Besnier (1986) labúrbilduz Keenan (1979): "SVOX > VSOX > VOSX > VOXS"

 2021/10/22 - 00:00:00

Keenan (1979): "... the problem would quite obviously be more serious in a VOS language than in a VSO language, since more material in a VOS language would be present before the Subject was enunciated."

Ikus daigun ondorengo aipu luzea ti Edward L. Keenan (1979) an bere "On surface form and logical form", non autoreak razonatzen du zergátik orohar izanen litzake funtzionalki hainbat hobe baldin emanen balitz sujetua lehenda bere VP , esan nahi baita aurré bere predikatua ( azpi baldintza komunikatibo orokorrak , eta ez bereziki kontextualak): Thus if the VP preceeds the Subject , hearers will have to suspend an exact interpretation for it until the Subject is enunciated . [Keenan, 1979] Pasarte horretan, Keenan orobat mintzo da gain " temporary memory ", non gorde beharko litzaké predikatuko materiala artio predikatu horren ... ... referents can be established bay the Subject. [Keenan, 1979] zein gertatuko baita justuki an bukaera e esaldia. Areago, arazo horiek gradatzen ditú noiz dioen ze ... ... the problem would quite obviously be more serious in a VOS language than in a VSO language , since more material in a VOS language would be present before the Subject was enunciated . [Keenan, 1979] halan-ze prozesamendu-arazoak izanen liraké serioagoak edo gutxio serioak segun hizkuntzaren hitz-ordena izán (kanonikoki) sujetuazkena ( VOS ) edo ez hain sujetuazkena ( VSO ). Dá justuki ber argumentua e atzerakarga , baina aplikatua ki sujetua ( gure buru diskursiboa ) respektu predikatua gure ( gure osagarri diskursiboa ).  2021/10/21 - 00:00:00

Eta justuki marko direkzional horretan kokatu beharko genituzké ordena austronesiko mixtoak arten VSO eta SVO: Batak (Karo), West Coast Bajau eta Bontok (No dominant order)

Mintzátuz gain mintzaira austronesikoak , genioén ze Aldridge-k (2010) ... ... alde batetik, konstatatzen du ze SVO ordena dá innovatiboa respektu VSO eta VOS konservatiboagoak an sintaxi austronesikoak. Esan nahi baita ze sintaxi haietan SVO ordena ari da hedatzen gain lehenagoko VSO eta VOS ordenak, zein mantentzen ari dira an area akaso konkretu batzuk non gehiago konservatzen ari dirén ordena horiek; ... - ... eta bestetik, Aldridge dú proposatzen mekanismo sintaktiko bat , bide bat nondik evoluzionatuko zén SVO ordena: What I propose in this paper is that SVO has evolved from verb-initial order via topicalization of the subject . [Aldridge, 2010] Eta justuki marko direkzional horretan kokatu beharko genituzké ordena austronesiko mixtoak arten VSO eta SVO , zein, Dryer & Haspelmath-ek zehazten digutenez ( 13ko zerrenda ), dirá: - Batak (Karo) 600.000 (No dominant order) - West Coast Bajau 55.000 (No dominant order) - Bontok 41.000 (No dominant order) zeinen ordena mixtoak etorriko lirake ti ordena adizlehena , zeinen ondoan garatuko zén SVO nagusi alternatiboa ere .  2021/10/20 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz