balbula

Andres Alberdi (2008): "Euskara, baina, aditz-egituretan oinarritutako joskera baitu, ez da ondo egokitzen nominalizazio-sistema horretara, ..."

Dio Andres Alberdi-k ( jarraituz kin nominalizazioak) an bere "Oinarrizko Gramatika" ti 2008, zeintaz jada mintzatu ginén adibidez an gure sarrerá " Andres Alberdi: Euskararen gaurko erronka nagusia sintaxiaren esparruan dago ... ": Euskara, baina, aditz-egituretan oinarritutako joskera baitu , ez da ondo egokitzen nominalizazio-sistema horretara , eta, hori saihesteko, aditz-egiturez baliatzen da. Nola? Aditz-izenaren bidez. Nominalizazio-estilora jo, eta -keta , -en , -era , -mendu , -zio ... eta gisako atzizkiekin sortutako izenak ( aldaketa , burutzapen , sorrera ...) erabili ordez, hobe zaio aditz-estiloari atxikitzea. [Andres Alberdi, 2008:139] Hor, soilik zeháztu ze euskarak ez du joskera bat zein dén oinarritzen an aditz-egiturak , baizik joskera ahulago bat , gutxio potentea (zehazki joskera postpositiboa , zein dén nabariki ahulagoa kin izen-konplementazioa , aditz-konplementazioa , adposizio-konplementazioa , konjuntzio-konplementazioa ... [ikus 2326 ]). [2329]  2024/04/16 - 00:00:00

Zoriontzen gara zeren Euskaltzaindia-k berriki sartu dú "prebentibo" adjetiboa an bere hiztegi arauemailea jarráiki euren barruko proposmen bat ti 2023-2-14. Zorionak Euskaltzaindia!

 2024/04/15 - 00:00:00

Eta zergátik evitatu eta are baztertu behar genituzke halako adjetiboak nola "preventibo", aditzetik eratorriak ere?

 2024/04/14 - 00:00:00

Postposizioen arazoa dá, finean, atzerakarga, zein ez den mugatzen ki izen-konplementazioa, baizik ze zabaltzen da ki aditz-konplementazioa, postposizioen konplementazioa, konjunzioen konplementazioa ..., alegia zabaltzen da ki konplementazio guztiak

 2024/04/13 - 00:00:00

Juan Garzia (2005): "... , eta, ondorioz, inguruko konplementazio osoa hartara [izenetara] egokitu behar da (hor da funtsezkoa preposizioen jokoa, ..."

 2024/04/12 - 00:00:00

Baina, finean ... zergátik?

Mintzo ginen atzo burúz aditzetikiko izenak , esan nahi baitá izen nominalizatuak , zeinekin egiten dirén nominalizazioak , esánez: Horretaz mintzo gará an gure aportazioa ki Mikel Mendizabal-en liburua titúlatzen "Euskara orain. Eraginkortasuna helburu" (203:92), non jasotzen genituén honako hitzak ti euskal influenzer handiena , zein dén Juan Garzia (beti ere gure uste apalean): " Ingreso " hitza hori bera ez dakit nola eman beharko genukeen ( eta eskerrak ez dakidan!... ) [Garzia, "Euskara lantegi", 1997:490] " Ingreso ", ... Baina, finean ... zergátik? [2324] [ > > > ]  2024/04/11 - 00:00:00

Juan Garzia (1997): "eta eskerrak ez dakidan!..."

 2024/04/10 - 00:00:00

L.M. Mugica burúz "-mendu (-mendi), -mentu" sufijo derivatzailea (1978): "Su importancia en los derivados abstractivos es enorme ..."

Beraz, genioén herenegun (ikus atzokoa ere) ze: Zerbait gehiago ikastearren burúz " -mendu " atzizki interesgarri eta emankor hori , jakin daigun zér zioen Luis Maria Mugica-k an bere "Origen y desarrollo de la sufijación euskerica" (1978:195-200) ... - " -mendu ( -mendi ), -mentu " Este es otro de los sufijos más fecundos del euskara . Su importancia en los derivados abstractivos es enorme en la lexicografía , tanto antigua como nueva . [Mugica, 1978:195] non azpimarratzen baitzén gure atzizki horren emankortasun zaharra eta berria ere za sortu derivatu abstraktiboak , zeinekin orokorki eta sistematikoki adierazten zén ez soilik akzioa on aditza (zein dén adibidez ekintzá on "abstraitzea" an kasu partikularra on " abstrakzioa ), baizik bere ondorioa ere (hau da, " abstrakzioa " bera, alegia abstraitzearen ondorioa ", zein, nola dioén Mugica-k, askotan izanen dén izen abstraktua (derivatu abstraktiboak ). Bai, bádirudi ze halako derivatu abstraktiboak ederki valoratzen zirén an 1978 , halan ze halako izenak atereak ti aditzak bidéz derivazio zaharra bezain berria oraindik konsideratzen zirén izen aberasgarriak zeinekin lortzen zirén derivatu abstraktibo ondo interesgarriak za findu gure expresioa (berdin gertatzen zen kin adjetiboak nola " abstraktibo " hori ere: gertatzen zirén aberasgarriak ). Gaur egun, ordea, evitatu behar al ditugu aditzetiko nominalizazioak (nola " suposatu → suposamendu (suposamen) ", " balizkatu → balizkamendu (balizkamen) ", ...)? [2322] [ > > > ]  2024/04/09 - 00:00:00

L.M. Mugica burúz "-mendu (-mendi), -mentu" sufijo derivatzailea (1978): "Su importancia en los derivados abstractivos es enorme en la lexicografía, tanto antigua como nueva.")

 2024/04/08 - 00:00:00

Zerbait burúz "-mendu (-mendi), -mentu" sufijo derivatzailea (L.M. Mugica: "Este es otro de los sufijpos más fecundos del euskara.")

 2024/04/07 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz