balbula

¿"más bien..." = "...baizik"?

 2019/09/19 - 23:06:02

Eta "baizik gehiago...."?

Ikus Karmele Artetxeren aipu hau (2010; garai hartan zén UEU ko zuzendaria) an elkarrizketa bat : Baina Anabitarte eta Kirikiñoren asmoa ez zen euskara zientzian jarduteko prestatzea, baizik gehiago erakustaldi linguistiko bat egitea. [ Karmele Artetxe , 2010] Edo beste hau ganik Ibon Uribarri itzultzailea (ikus hemen , 1996): Grekera eta latinaren gainetik jartzen duen sanskritoaren egitura harrigarria erakutsi zuen, eta hizkuntza zahar hauekiko antzekotasun gramatikoak azpimarratu zituen, zeinak ausazkoak ezin zitezkeen izan, baizik gehiago jatorri amankomunaren onarpena iradokitzen zuten. [Ibon Uribarrik euskaratua an 1996] Ikus ere ondoko hau, Peio Heguy-k euskaratua (ikus hemen , 2007): Beste molde batez esanda, Dufour eta Hegek bezala (2002), ez ditugu hemen printzipio demokratiko abstraktuak aipatzen, baizik gehiago eguneroko ordezkaritza kolektiboaren zilegitasunaren eraikuntza. [Peio Heguy-k euskaratua an 2007] Hona hemen Jurgi Kintanaren ondorengo hau (2008): Kortazarren hitzetan, Arrats Beran bildumako ‘Lauaxetaren’ hiria ez zen eremu industrialekoa, baizik gehiago hiri burgesa, aristokratizantea, pianoa bezalako gauza finak maite zituena.[ Jurgi Kintana , 2008] Edo, azkenik, beste hau non Maddalen Arzallus bertsolariak dio an elkarrizketa hau (2018): Eredugarria da, baina ez nuke hainbeste neskengan zentratuko, baizik gehiago neska-mutilengan, orokorrean. [ Maddalen Arzallus , 2018] Ez dira baizik bost adibide non dén erabiltzen " baizik gehiago... " ( matizatuagoa respektu " baizik... " soila), zeinen esangura izanen litzaké " sino más bien... " ( matizatuagoa respektu " sino... "). Expresio hori báda euskaran: zergátik ez dute aipatzen, adibidez, an Elhuyar Hiztegia ?  2019/09/19 - 23:06:02

Patxi Zabaleta. "..., baizik agian gehiago,..."

Bádira, ikusi berri dugunez , modu ezberdinak ki matizatu kontraposizio bat non azken aukera ez zaigun iruditzen guztiz egokia, gardena edo segurua : " ..., baizik gehiago... " " ..., bainan izaitekotz... " " ..., baizik nolabait... " " ..., baizik akaso... " " ..., baizik agian... " " ..., baizik agian gehiago... " ... Bistan denez, matizazioak (nola " ..., baizik gehiago... ") ahal dirá matizatu areago ere (" ..., baizik agian gehiago... "), nola an ondorengo adibidea hen Patxi Zabaleta euskaltzain osoa , zein ahal dugun irakurri an aldizkaria hen Euskaltzaindia : Euskera (2016): Ez bakarrik egin eta burutu ziren lorpenengatik, baizik agian gehiago , ordura arteko jokabidea aldatu egin zelako. [ Patxi Zabaleta , Euskera , 2016] Zeren, jakina, ñabardurak dirá oso inportanteak .  2019/09/19 - 23:06:02

Ez dirudi kasualitatea, baizik gehiago, betiko desbidea.

 2019/09/19 - 23:06:02

Konpensatzen al dirá silaba-abiadura eta silaba-kopurua?

 2019/09/19 - 23:06:02

RAE buruzki "más bien": "...para acompañar al que se considera más adecuado, sin serlo por completo."

Aurreko sarreran ikusten genuen nóla Elhuyar Hiztegia k, noiz itzuli " ...baizik " an adibide bat, zún matizatzen gaztelaniazko esaldia kin " más bien " expresioa (" sino más bien... "), ondo deigarriki . Hortaz, jo dugu ki hiztegia hen RAE : más bien 1. loc. adv. U. en contraposición de dos términos para acompañar al que se considera más adecuado, sin serlo por completo . No estoy alegre, sino más bien triste . Una figura más bien apolínea que hercúlea . 2. loc. adv. U. para indicar la no total adecuación del término a que se antepone . Estoy más bien inquieto por la suerte del asunto . Esan nahi baita ze ondo ezberdina dá " más bien " ñabardura jartzea edo ez jartzea. Jarriz gero, izanen genuké: No estoy alegre, sino más bien triste . zeintan dugún kontraposizio bat ( 1. adiera) non " triste " adjektivoa izanen litzakén definitivoki egokiagoa zein " alegre ", ez izanki halere guztiz egokia (" sin serlo por completo ") ki deskribatu a egoera hen hiztuna; bitartean-ze, " más bien " jarri ezean, izanen genuké: No estoy alegre, sino triste. non kontraposizioa biribildu da, eta non hiztunak ez dún duda izpirik ere gain egokitasuna hen " triste " noiz deskribatzen bere egoera. Zertára dator " más bien " matizazio gehigarria an adibide hori ?  2019/09/14 - 11:42:03

¿"...baizik" postpositivoa = "sino más bien..." prepositivo matizatuagoa?

Mintzo ginén atzo buruzki erroreak, zein, jakina, denok ere egiten ditugun ( sobera asco eta ia incontableac ), baina zein, noiz aurkitu , edo ustez aurkitu , komeniko litzake debatitzea harik argitú eta, bere kasuan, korregitú , edo, gutxienez, saiatú korregitzen . Horrela, sarrera honetan irakurtzen genuen aipu bat non Elhuyar Hiztegia k zún ematen ondorengo adibidea respektu " neketsu ": neketsu ... ez da lan neketsua, aspergarria baizik : no es un trabajo agotador, sino más bien aburrido Eta gauza da ze ez dut ikusten zér dela-ta " ...baizik " postpositivoa bihurtu behar dén " sino más bien... " prepositivo ondo matizatuagoa . Norbaitek explikatuko al dit?  2019/09/13 - 14:27:03

Zientzia: debate serioa eta sakona, eta korregitu erroreak

Sarrera honetan Erramun Gerrikagoitiak zún komentatzen hau: Honelaco critiquec behar luquete, baldin hartzen bádira eguiazco correctotzat , bere ondorio edo efectu retroactivoa an hizteguiac eta hizteguiguintza . Esateraco Elhuyarrec eta bestec behar lituzque corregitu bere erroreac direnac malerusqui sobera asco eta ia incontableac . Bai, hala izan beharko litzake. Abiatuz ti oinarria eze ikerlari eta profesional guztiek bilatzen duté " egia ", edo nahiago bada, " egiatik hurbilen dagoena ", denak ere poztu beharko ginake noiz norbaitek apuntatú oker bat, edo, sinpleki, zerbait ustez hobea , halatan ze inplikatu guztiak egon beharko lirake prest sartzen an debate serioa ki argitu noraino kritika hori dén zentzuzkoa , eta ondorioz, korregitú erroreak , areago noiz errore horiek dirén handiak ( desbideak ) , aparte izán sobera asco eta ia incontableac . Hori, jakina, izango litzaké jarrera zientifikoa , jarrera profesionala, jarrera irekia , jarrera gardena , zein dén jarrera bakarra noiz egín zientzia , edo noiz aplikatú zientzia . Baina, euskararen inguruan, vistan denez, debate serioa eta sakona ez zaio ia inori interesatzen, debate serioa saihesten duté nola balitz arazo , noiz arazo zientifiko bakarra dirén horiek zeinek evitatú debate serioa eta sakona , horiek zeinek evitatú ondorio landuagoak , horiek zeinek evitatú korregitu okerrak , horiek zeinek evitatú gauzak izán daitezen akaso pittin bat hobeagoak .  2019/09/12 - 11:17:03

"kostos(o)" eta "kostoski" ere

Herenegungo sarreran , Gilenek zioen: Are galduago dabiltza " kostos(o) " eta " kostoski ", zeinak ere baitaude jasota OEHn. Bai, OEH n " kostotsu " bilatuta, ematen zaigú a referentzia hen " kostoso ": kostutsu (Lar H), kostotsu (Añ), gostutsu (Chaho), gostotsu (Hb ap. Lh). Costoso. v. kostoso . Laburtuko litekez gastu kostotsuak . Añ LoraS 32. Urrindu bear zara [...] erromeria ta bisita kostotsuetatik . Ib. 185. Eder-janziak, apaindurak, moda kostotsuak ta aragiak erdi agirian erabilteak . Añ NekeA 246. Eta " kostoso " bilatuta, emanen zaigú a referentzia hen " kostutsu ": kostoso (V-gip ap. SM EiTec1), kostos (H), gostos (H). Costoso. "Pieza batzueri limiakin irutxurra ondo artzia kostosua dok" SM EiTec1 (s.v. irutxur). v. kostutsu . Diabrubakaiti, zeinzuk baliyauko ez zirian erremediyo kostoso onegaz . Zuzaeta 77. Arrantzaliaren / bizi penosua! / [...] Oien irabaziya / ain da kostosua . Arrantz 92. Nahizta, estandarrean, bi pareak egón (" kostutsu-kostutsuro " eta " kostos(o)-kostoski ") zein baino zein ahaztuagorik .  2019/09/12 - 01:39:21

"kostutsu" dá orokorragoa zein "neketsu"

 2019/09/12 - 01:39:21

Nabigatu euskaraz