referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Lexicoaren bihurgune trompagarriac

 2018/06/18 - 11:42:05

Ba da harrigarria, ulertzeco razionalqui quasic impossiblea

 2018/06/13 - 13:33:05

Refusatzen escura dauzcagun auquera onenac?

Nola bait dut iracurtzen, Donostiaco Kursaal jaureguian 2016co abenduaren 17an bilduric Europaco hirurhamar -30- hizcuntza gutituren recuperationean lan eguiten duten 100dic gora eraguilec aurqueztu zuten Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloa Pensaquetan jarriric buruz titulu hori zait ethorri gogora ezen errazqui izan ahal zatequeela ere honela zein auquerac ez du transgreditzen ezein norma establecitu bizic du aberasten informationearen sequentzia Protokoloa Bermatzeko Hizkuntza Eskubideak edo nahiago balitz oraino ere hontara, oraingoan poxi bat transgredituric zembait "oraingo norma" Protokoloa Bermatzeko Eskubideak e Hizkuntzak Hiru auquerac ditut ikusten berdin valioco quantivoqui baina ordea qualitativoqui differente. Eguiten othe daroagu praxian euscalzaleac, zein bait dago gure escu, auqueratzea bide onena arté dauzcagun auquera differenteac? Ez othe dugu refusatzen auquera onenac eta hartzen -inconscientequi?- auquera gutiago onac?  2018/06/09 - 04:06:03

Eguiaren izenean ez du nehorc ukatu ahal izango

Iracurriric barbaritate inaceptable bat prensan occurritu zait ondoco reflexionea. Seguru nago ze topatu ahal direla ingles hiztun haimbat zeinec ez duten bereizten claritatez differentzia dagoena arté bi hitz hauec renovation eta innovation . Baina horrec ez du ecartzen edo eracartzen ez direnic bi hitz differente dutenac bakotzac bere leku eta positione propioa an hizteguia. Berdintsuqui euscaldunen artean bi hitz ingles horiec (casu hontan auqueraturic ingles varianteac) zein diren amancommunac haimbat hizcuntza europeotan berdin dira ere halabeharrez euscaraz erabiliac. Noiz impossible da aurquitzea euscaldun bat bera (delaric edozein dialectotacoa) zeinac ez dituen ezagutzen (eta ere erabiltzen) renovatione (edo renovazio?) eta innovatione (edo innovazio?) euscal verbac . Ez al da hori eguia inukatuzcoa? Eguiaren izenean norc duque hori ukatuco? Mintza bedi holacoa. Batzuc ukaturic euscaldunon euscara reala berdinqui gaituzte ukatzen gu euscaldun realac, ordea zeren arrazoiz? Ez al du merezi euscara realac errespetua nola ere guc egungo euscaldun realoc?  2018/05/31 - 14:37:06

Harrigarri eta bitchi ere ba da

 2018/05/30 - 19:13:05

Ezinbestean edo convencimentuz?, SVO

 2018/05/30 - 19:13:05

Patrimonio humano guztia da artificiala edo guizonac sortua

 2018/05/17 - 03:19:06

Possible da eta litzateque errazago

Hau titularra 7.200 euroko isuna ezarri diete 12 laguni Santo Tomasetan Ursula txerria defendatzeko ekintza gatik possiblea litzateque ere baldin balego vorondateric honela 7.200 euroko isuna ezarri diete 12 laguni zatio ekintza defendatzeko Santo Tomasetan Ursula txerria Holaco particulac - zatio - erabiliac dira euscara mintzatuan baina destainez ez dira erabili nahi izquiriatzecotan nahiz izan arras positivoac eta mesedegarriac. Zer tcharric luque zatio-c? noiz gainera litzatequeen total mesedeco nola noiz den erabilia euscara mintzatuan ganic euscaldunac.  2018/05/17 - 03:19:06

Hizteguiec haize emaiten guezurrari

 2018/05/12 - 21:45:05

Compara dezagun titularrac buruz guertacari berbera

 2018/05/08 - 18:08:06

Nabigatu euskaraz